Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Mj0-7WCRv0FLt-a02WXsV388s0zyG42Ou7JjMDJ9qNnm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

dSVdndcdoGrhcZhBwx4Lz12dYp5nL16trLMR-C76Y4zm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

FwyDQX-VuFYTTqhXolpxRoD59_DFFvYJo1liDq4wuf7m-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

xDQuEmE9cq9yVPiCiZpxn86fW5-vI9INCRFs3GSe9Hfm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

tfyb1_NmH1cU6fyau5lK0HBzN4z-bFVgRl7tc6QbqxXm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

rTX49JM_lHVkSV6YWo2MAmRjfS0ZwuieQVx2Mo25QC3m-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

rH48F5qkUrfNVUwOONdYEjRsM0IF2PA6Wf8VDrl1k3jm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

v76o7Zx2Syedd3705F6krYymz46hpXBgyIBTBwnUxGnm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

qYNiP6g3_3PtNlEXN8UhMFJsMmevCkGftOWTh5qF55Tm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy może zostać udzielona:

 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych;
 • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pożyczek na utworzenie stanowiska pracy udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie umowy po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem art. 61j ust. 3 ww. ustawy.

Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, a jej spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Podstawa prawna: art. 61e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2096
 • IAnDPFjxgyCyxEIfKQw9ZfLUafGWtAAIGs0a1fN_wgoQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • Gl7uzCb1EKgpJjJDUu-B3qrOzyDVrH1VfcyaPE-DdycQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • 311G0FF6uaMFI3FWl_i8NeAcjo9BwaPyOtW2wCvtbIkQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • OSo9JTONjBAqGPZjqlvPlasMcbuinieVhEYunzAfH3UQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • GSC-37P85PxyjX6ra_Pn0NFVFrikKNY0wjk1oXsj6J8QujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • C44HZO78OEAdFcg65--lt9sn8Va3Dz5Cd3o_H_rjtNUQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • txHF16Qh4kk7oJ5fQ7IgnyB9ZMnzU2_yuvKsalmJv4sQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • Q4_cT89X21e9vwYW5MnF2M5oCB71YPgsWgQJBOgI9PgQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • lGaLwmg-hojC6JzS_UXsungB3hztmWoNOfXvYyNMdjUQujZROF5YHeQR5KgTU56DRb7uTHVUT1VQ35FpY9oXFqNt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • 6NtrwU3Lqpuapu4gXLtG2Ljo_flFKFdc6WuLanFH3IPm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • kjqb6Qom650H6hKtsgNZlY010KXyn8Knd_NF6wNcEjnm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • cwJVFk27ZNgL3hwSgNghdQW3_28xmYyeU_8kIbi34LHm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • lW9foTWiBsPk3TC62tPO0ZWBVrp6oRH7iFMSlsWOuD3m-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • trfXyMdwMwpLcjzjFWKVL0Myk_7syXTIf3GZfa69E6jm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • 9zsERLK0qgw6nPR_HR1uAv6YokT_Knlc0Gnak05gDfDm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • jKLiAv0_Tx9STmpNl8fbMjGA2OGqGuzN5lHFmfpcYBzm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • lyKrj5PG28h-s3HAc44BGBL7IsudmRSbGFm-Wc4kzKvm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • mbs4BvgGrmO1Ig_8TpVxVUPBXRANKQIyP3W34sbX98Lm-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • N7eB8Uucn2dN0xVVW3kWoH-sqnK4OHo7ynWTcz5Afz3m-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • gBoTElWgfZbC8QzuyCu6XciwZBtKV9FtIUypYw78_W_m-JoaTyMRMByxur2T2ZrVO12-rO7K5fI1uqZ3UXe2csK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

Projektowanie stron: IntraCOM.pl