UWAGA!
Ta witryna używa plików „cookies”. Więcej informacji o tych plikach można znaleźć tutaj. Pamiętaj, że możesz samodzielnie nimi zarządzać, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany tych ustawień oznacza, że zgadzasz się na stosowane tu „cookies” oraz zapisanie ich w pamięci urządzenia.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
null
Dla słabowidzących  A  A  A
null kontakty Napisz e-mail kontakt BIP ePUAP Filie i punkty FAQ
null
Strona główna / DLA PRACODAWCÓW / Staże

Staże

STAŻ polega na nabywaniu przez bezrobotnego  umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu:
 • u pracodawcy
 • w  rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
 • u pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa  w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).
Do odbycia stażu mogą być skierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którymi są :
 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.
Do odbycia stażu może być także skierowany bezrobotny, który w okresie 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończył 27 roku życia.
Okres stażu:
 1. Od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla bezrobotnych, którzy w okresie 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończył 27 roku życia.
 2. Od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z Organizatorem, według programu określonego w umowie.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie w 2014 r. - zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia Uchwałą nr 31/VIII/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.


Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Word /69kB/, PDF /252kB/

Przykładowy sposób wypełnienia wniosków:
  - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
    PDF /280kB/
  - spółka z o.o.
    PDF /279kB/

Lista obecności na stażu.
Word /51kB/, PDF /220kB/

Wniosek bezrobotnego odbywającego staż o udzielenie dni wolnych.
Word /29kB/, PDF /119kB/

Oświadczenie o przerwaniu stażu.
Word /28kB/, PDF /129kB/

Udzielanie informacji: pok. 109 (I piętro)
tel. 14 68-82-335, 14 68-82-337

Przyjmowanie wniosków:
dziennik podawczy (parter)

Podstawa prawna: - art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

null